REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Wykonawca
Firma PAPAI Albert Marczyk zarejestrowane pod adresem Grottgera 9/3 58-500 Jelenia Góra, Polska NIP 6112762959 REGON 362769645

Klient
Każda osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zamówienia i podpisała umowę z oddziałem papai.pl lub uiściła zaliczkę w wysokości co najmniej 40% ogólnej sumy zamówienia.
Każdy Klient otrzymuje własny Numer Klienta.

Strona internetowa/domena
Ogół stron internetowych znajdujących się w jednej domenie.

Hosting
Oddanie do dyspozycji przestrzeni dyskowej, na której znajdują się elementy składowe (obrazy, tekst) strony internetowej i zapewnienie wolnego dostępu do lektury zawartych tam informacji. Świadczenie obejmuje prowizję od transferu danych (ilość kB pobieranych przez osoby odwiedzające stronę w ciągu danego miesiąca).

Czas realizacji strony
Czas, w którym strona jest uruchomiana i dostępna tylko dla osób posiadających poufne hasło przydzielone przez papai.pl.

Data uruchomienia strony
Moment, od którego strona jest dostępna bez poufnego hasła. Stanowi moment rozpoczynający świadczenie fakturowane.

Pozycjonowanie
Czynność nagrywania adresu strony internetowej w bazach danych wyszukiwarek lub sygnalizowania jej istnienia przez katalogi internetowe. W szerszym znaczeniu, do pozycjonowania włączone są: umieszczanie stron w kodzie źródłowym oraz pewnej liczby słów kluczowych pozwalających indeksować stronę w wyszukiwarkach i katalogach. W przypadku papai.pl, zobowiązujemy się, co do użycia pewnych środków, ale nie co do rezultatów. Nie możemy zagwarantować rzeczywistej obecności strony klienta w wyszukiwarkach i publikacjach.

Nazwa domeny
Nazwa, która wskazuje adres serwera internetowego, np. www.papai.pl.

Adres e-mail (poczta elektroniczna)
Składa się on z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: info@papai.pl.

Artykuł 1. Akceptacja warunków
Klient uznaje za wiadome mu, w momencie sporządzania zamówienia, warunki sprzedaży przedstawione w poniższym dokumencie i deklaruje ich akceptację. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży regulują relacje pomiędzy papai.pl a Klientem. Poniższe warunki ogólne sprzedaży będą przeważać nad wszystkimi innymi warunkami znajdującymi się w innych dokumentach, za wyjątkiem uprzedniego odstąpienia od warunków umowy, świadomego i wyrażonego na piśmie. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

Artykuł 2. Dostarczone materiały
Elementy graficzne oraz teksty znajdujące się na stronie internetowej Klienta są jego produktami i/lub serwisami, nie wchodzą więc w zakres objęty Ogólnymi warunkami sprzedaży. Jeśli znajdują się w nich błędy, w żadnym wypadku nie może za nie odpowiadać papai.pl. Klient przedstawia zezwolenie prawne na publikację tych materiałów (zdjęcia, teksty) na zamówionej stronie. W przypadku braku wymaganej zgody prawnej odpowiedzialność ponosi Klient, a nie papai.pl. Dokumenty (teksty i elementy graficzne) dostarczone przez Klienta dla papai.pl zwracane sę Klientowi na jego prośbę (do uwzględnienia w zamówieniu) w terminie miesiąca następującego po uruchomieniu strony internetowej. Jeśli nie zostanie to ustalone wcześniej, materiały będą archiwizowane przez papai.pl lub inną firmę hostingową do końca trwania umowy. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść informacji zamieszczonych na jego stronie i jest stanowczo zabronione zamieszczanie na stronie danych zawierających nielegalne oprogramowanie lub ułatwiające dostęp do nielegalnego oprogramowania, zawierających treści pornograficzne lub wszelkie inne dane i treści niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym.

Artykuł 3. Oferta papai.pl
W ofercie papai.pl znajduje się tworzenie stron internetowych, tworzenie sklepów internetowych, tworzenie szablonów Allegro, projekty graficzne, administracja i opieka nad stronami www, serwery www (hosting), domeny internetowe. Ceny usług są indywidualnie dostosowywane do każdego z klientów osobno, z wyjątkiem hostingu i domen internetowych których ceny są dostępne na stronie internetowej papai.pl.

Artykuł 4. Zamówienie
Realizacja zamówienia następuje od momentu otrzymania dowodu wpłaty zaliczki na konto papai.pl lub podpisania umowy.
Papai.pl potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą, na wskazany przez Klienta adres emailowy lub pocztowy. Akt sprzedaży zostanie zawarty dopiero w momencie podpisania zamówienia. papai.pl zastrzega sobie prawo do wycofania się lub do odmówienia realizacji któregokolwiek z zamówień Klienta, jeżeli ten nie wywiązał się z warunków zapłaty za wcześniejsze zamówienie. Informacje przekazane przez kupującego, w momencie podpisania angażującego go zamówienia muszą być poprawne, w przypadku błędu w treści dokumentu dotyczącego danych adresata, sprzedający nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za niemożność dostarczenia usługi. W trakcie realizacji usługi Klient ma prawo do przedstawienia zamówienia na dodatkowe usługi, za które może być wymagane wpłacenie zaliczki.

Artykuł 5. Termin realizacji usług
Usługi są realizowane w terminach ustalonych między papai.pl a klientem, w zależności od potrzeb Klienta odnośnie konkretnej usługi. Po zatwierdzeniu dokumentacji roboczej przez obie strony umowy papai.pl potwierdza:
Otrzymanie ogółu informacji niezbędnych do wykonania danej usługi w postaci projektu zlecenia.
Zrozumienie struktury informacji ustalonych z Klientem w postaci projektu zlecenia.
Projekt zlecenia jest ogółem dokumentów i ustaleń uzupełnianych przez Klienta i wzbogacanych o elementy (teksty i zdjęcia). W przypadku nie odesłania projektu zlecenia przez Klienta w ciągu 8 tygodni oraz po 2 wezwaniach pocztą elektroniczną, dokumentacja Klienta zostaje uznana za zamkniętą, a wpłacona przez niego zaliczka zostaje zatrzymana na pokrycie kosztów administracyjnych.
Na zakończenie okresu produkcyjnego, usługa zostaje udostępniona poufnie (czas realizacji usługi). Licząc od tej daty Klient ma 15 dni roboczych na zatwierdzenie zgodności treści wykonanej usługi z informacjami zawartymi w projekcie zlecenia przez niego zatwierdzonym przed rozpoczęciem prac. Po upływie 15 dni wykonana usługa zostaje uznana za ukończoną. Udostępnienie usługi ma miejsce po otrzymaniu przez papai.pl dowodu wpłaty całości kwoty zamówienia uiszczonej przez Klienta lub zostaje ona udostępniona przed otrzymaniem wpłaty całości kwoty w przypadku gdy usługa dotyczy opieki i administracji nad stronami, hostingu, domen, papai.pl w przypadku udostępnienia usługi przed otrzymaniem pełnej kwoty wystawia fakturę z terminem płatności 7 dni, zastrzega sobie prawo do windykacji należności w przypadku jej nieuiszczenia przez klienta w ustalonym terminie.

Artykuł 6. Cena
Cena wyrażona jest w złotówkach. Cena znajdująca się na potwierdzeniu zamówienia jest ceną ostateczną. Jest to kwota brutto podlegająca fakturowaniu.

Artykuł 7. Informacje prawne
Podczas rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i uaktualniania ich podczas trwania umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowści lub nieprawdziwości podanych przez Klienta danych, papai.pl ma prawo do usunięcia konta niezależnie od dokonanych wcześniej opłat.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez papai.pl danych osobowych podanych podczas rejestracji usługi, w celach służących świadczeniu usługi przez papai.pl oraz wystawiania dowodów księgowych. Klient oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych. Papai.pl zobowązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta i nie udostępniania ich osobom trzecim.

Artykuł 8. Płatności
Ceną fakturowaną dla Klienta jest ceną uwzględnioną na potwierdzeniu zamówienia wystawionym przez papai.pl. Cena brutto jest kwotą podlegającą zaliczce w wysokości 40%, uiszczanej w momencie przyjęcia zamówienia. Dodatkowe ewentualne późniejsze zamówienia muszą zostać potwierdzone przez Klienta pisemnie, mailem, faksem lub drogą pocztową.
W przypadku automatycznego odnowienia umowy pod koniec pierwszego roku współpracy, faktura dotycząca jednorocznego korzystania z usług dotyczących hostingu, domen, administracji i opieki nad stronami www, zostaje wysłana przez papai.pl do Klienta, który w ciągu maksymalnie 30 dni musi ją uregulować. W przypadku rezygnacji Klienta w trakcie tego okresu, papai.pl jest zobowiązane do zwrócenia tej faktury na podstawie prorata temporis (proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu).

Artykuł 9. Własność wykonanej usługi
Wykonane usługi są własnością Klienta, podobnie jak ogół praw jej przypadający.

Artykuł 10. Wypowiedzenie umowy
W przypadku nie wypełnienia przez jedną ze stron któregokolwiek ze zobowiązań zawartego w umowie, wypowiedzenie umowy łączącej Klienta i papai.pl nabiera mocy prawnej 30 dni po wezwaniu do realizacji zobowiązania za pośrednictwem listu poleconego, gdy ten pozostaje bez odpowiedzi.
W przypadku nie wywiązania się Klienta z jednego ze zobowiązań w stosunku do papai.pl, papai.pl z zachowaniem powyższej procedury wypowiedzenia, zastrzega sobie prawo do zawieszenia wyświetlania wykonanej usługi w internecie.

Artykuł 13. Prawo referencji
Klient wyraża zgodę na umieszczanie na stronie internetowej papai.pl i w broszurach informacyjnych swojej nazwy i swojego logo jako referencji (między innymi poprzez wprowadzenie połączenia ze sklepów internetowych, strony/stron papai.pl do strony Klienta).